Каталог продукции

Прессол прибор для слива и отсоса отработ-го масла, 75л., (27 622 680)

https://irkns.ru/katalog/garazhnoe-oborudovanie/voronki-jomkosti-vjodra-kanistry/pressol-pribor-dlya-sliva-i-otsosa-otrabot-go-masla-75l-27-622-680-87-detailhttps://irkns.ru/katalog/garazhnoe-oborudovanie/voronki-jomkosti-vjodra-kanistry/pressol-pribor-dlya-sliva-i-otsosa-otrabot-go-masla-75l-27-622-680-87-detail